koupit knihu

ARCHIMEDES

„Heuréka! – Našel jsem!“

Archimedes

Archimedes (cca 287 př. n. l.) byl dalším velevýznamným řeckým matematikem, navíc však byl (oproti Euklidovi) i geniálním fyzikem, filozofem, vynálezcem a astronomem. Je právem považován za největšího vědce starověku.

V matematice při výpočtu ploch těles odhalil základy integrálního počtu! Znal matematiku kružnice, určil vzorec pro výpočet objemu koule a na svou dobu přesně odhadl číslo π na 3,142 (musí být v intervalu 3,141‒3,143). V geometrii zavedl pojmy těžištětěžnice. Některé Archimédovy vzorce „znovuobjevili“ evropští matematici až v 16. století!

Z hydrostatiky známe Archimedův zákon (těleso ponořené do kapaliny …), v oblasti statiky pak definoval těžiště či princip páky (kladkostroj). Jako geniální konstruktér Archimedes sestrojil mnoho mechanismů – ať již pro usnadnění mechanické práce či měření času (na principu vodních hodin). Mimo jiné vynalezl i šnekové ústrojí (pro přepravu či čerpání sypkých hmot a tekutin). Vynikl též jako úspěšný vynálezce mnoha válečných strojů. Fascinovalo jej měření času, v mnohém zdokonalil tehdejší vodní hodiny – čas považoval za měřitelnou fyzikální veličinu.

Dle Archimedova návrhu byla postavena největší loď starověku Syracusia, jejíž přepravní kapacita přesahovala 1000 mužů a byla vybavena například i knihovnou!

Kromě Syrakus působil Archimedes i v Alexandrii – v největším a nejvzdělanějším městě své doby. Stejně jako většina jeho současníků – Archimedes věřil ve vesmír, v jehož centru stojí Země. Nesouhlasil s učením Aristarcha o heliocentrickém vesmíru, neboť pozorovaná „paralaxa“ nebeských těles by dle výpočtu Archimeda vedla k „příliš velikému“ vesmíru – výpočty vedly Archimeda k natolik velikým číslům, že jim nedokázal uvěřit. Navzdory těmto omylům zůstává Archimedes jedním z nejvzdělanějších myslitelů historie – například Galileo či Leibniz psali o Archimedovi pouze v superlativech.

1.10.1 PARALAXA

o008

Obrázek 8:
Princip paralaxy.

Jako paralaxu (ve výšeuvedeném kontextu) označujeme zdánlivý rozdíl polohy bodu (vzhledem k pozadí) při pozorování ze dvou různých míst. Čím je pozorovaný předmět ve větší vzdálenosti – tím je paralaxa menší.

Známým příkladem paralaxy v praxi je pozorování cílů střídavě levým a pravým okem. Předměty v popředí se zdánlivě posunují vůči pozadí. Známe-li délku referenčního bodu (či své paže) – lze touto metodou určit vzdálenost či rozměr pozorovaných předmětů.

S tužkou v ruce využívají tuto metodu též malíři při překreslování světa na své plátno.

V astronomii slouží stejná metoda k určování vzdáleností nebeských těles. Pozorování ze dvou různých míst je zde zpravidla realizováno pohybem Země kolem Slunce (během roku).

Matematickým principem výpočtu je zde samozřejmě opět matematika trojúhelníku, respektive trigonometrie.

koupit knihu
Share This