koupit knihu

ČASOVÁ OSA

Následuje „časová osa“, která přehledně (a stručně) zobrazuje historický kontext vývoje vědeckého poznání, v obsahovém rozsahu předchozích kapitol.

Barevně jsou zvýrazněna témata, s nimiž budeme v následujících kapitolách této knihy polemizovat či nesouhlasit:

–2500

Pojmy: délka, hmotnost, objem a čas
Egypt

7 pohyblivých nebeských těles 7 dní v týdnu
Kruh se dělí na 360 stupňů, 60 minut a 60 vteřin
Babylón

–2000

Země je kulatá
Řecko

–600

Trojúhelník vepsaný do kružnice je vždy pravoúhlý; Thaletova věta
Počátky trigonometrie – měření stínů předmětů, sluneční hodiny
Thales z Miletu, Řecko

–550

Věta o pravoúhlém trojúhelníku: c2 = a2+b2
Pythagoras, Řecko

–450

Měsíc září světlem odraženým od Slunce
Slunce je žhavě těleso, podobně jako hvězdy na obloze (jež jsou mnohem vzdálenější)
Anaxagoras, Řecko

–400

Vše se skládá z nepatrných, neviditelných a nezničitelných atomů
Demokritos, Řecko

Číslice 1‒9
Základy aritmetiky

Indie

–340

Nebeská tělesa vykonávají „dokonalé“ kruhové pohyby
Vesmír vyplňuje všudypřítomný „éter“, jímž se šíří světlo
(dnes říkáme vakuum)
Vědecké poznání vychází vždy z prvotních axiomů
(předpoklady, jež se nedokazují)
Aristoteles, Řecko

–300

Země obíhá kolem Slunce (nikoliv Slunce kolem Země)
Otáčení Země kolem osy definuje den
Oběh Země kolem Slunce definuje rok
Zjištěna poměrná velikost a vzdálenost Země, Měsíce i Slunce
Aristarchos, Řecko

Základní geometrická a matematická pravidla našeho světa (Euklidův prostor)
Součet úhlu v trojúhelníku je vždy 180°
V pravoúhlém trojúhelníku vždy platí Pythagorova věta
Rovnoběžky se nikdy neprotnou
Euklides, Řecko

–250

Těžiště tělesa
Poznán silový princip páky
π = 3,142
Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou rovnající se hmotnosti vytlačené kapaliny
Archimedes, Řecko

Absolutní velikost Země – poloměr i obvod
Absolutní velikost Měsíce a jeho vzdálenost
Absolutní velikost Slunce a jeho vzdálenost
Katalog hvězd čítající 675 objektů
Eratosthenes, Řecko

–150

Počátek trigonometrie – první tabulky trigonometrické funkce
Zpřesnění vzdálenosti Měsíce (jen 10% chyba)
Katalog hvězd čítající více nežli 850 hvězd
Hipparchos

500

Funkce sinus a cosinus
lineární i kvadratické rovnice
π = 3,1416
Aryabhata, Indie

630

Číslice „0“
Brahmagupta, Indie

800

Ucelená učebnice algebry
Al-Chorezmí, Persie

980

sinus, cosinus, tangens, cotangens (v jednotkové kružnici)
Abu l-Wafa, Arábie

1000

Světlo se šíří konečnou rychlostí
Tloušťka zemské atmosféry
Alhazen, Arábie

Absolutní velikost Země, s 1% chybou
Al-Birúní, Persie

1545

Znovuobjevení, že Země obíhá kolem Slunce (nikoliv naopak)
Koperník, Polsko

1584

Ani Slunce není středem světa – jen jedna z bezpočtu hvězd ve vesmíru
Giordano Bruno, Itálie

1600

Upálení Giordana Bruna Svatou inkvizicí

1600

π = 3,14159265358979323846264338327950288
Ludolph van Ceulen, Německo

1609

Planety kolem Slunce obíhají po eliptických (nikoliv kruhových) drahách
Rychlost planet je proměnnou (eliptickou) funkcí, dle vzdálenosti od středu
Zdokonalení dalekohledu a jeho astronomické využití
Kepler, Německo

1610

Tělesa setrvávají ve svém pohybovém stavu – zákon setrvačnosti
Princip relativity
Rychlost volného pádu nezávisí na hmotnosti tělesa
Pravoúhlý diagram pohybových dějů
v = f(t)
… tečna ke křivce představuje zrychlení
… plocha pod křivkou je dráha
Zdokonalení dalekohledu a jeho astronomické využití
Fáze Venuše
Oběžnice (satelity) Jupitera
Rotace Slunce
Trvání kmitu kyvadla závisí na délce závěsu, nikoliv na hmotnosti či úhlu spuštění
Harmonický pohyb kyvadla i planet způsobuje společný jmenovatel = GRAVITACE
Gravitační síle podléhá vše pozemské (předměty, vzduch) i vše ve vesmíru (planety, hvězdy)
Gravitace slábne se vzdáleností od centra
Gravitační zrychlení na povrchu Země je 10 m/s
2
Galileo, Itálie

1666

Gravitační síla klesá s kvadrátem vzdálenosti
Zrcadlový dalekohled
Světlo je vlnění (nikoliv proud částic)
Hooke, Anglie

1676

Korektní metoda určení rychlosti světla (s 26% chybou)
Ole Roemer, Dánsko

1676

Diferenciální počty: integrály a derivace
Kinetická energie
Binární (dvojková) číselná soustava
Návrh počítacího stroje
π = 4 × ( 1/1 ‒ 1/3 + 1/5 ‒ 1/7 + 1/9 … )
Leibniz, Německo

1678

Světlo je vlnění (nikoliv proud částic)
Moment setrvačnosti
Kyvadlové hodiny
Huygens, Holandsko

1687

Světlo je proud částic (nikoliv vlnění)
Zákon síly F = m a = dp/dt = d(m v)/dt
Zákon zachování hybnosti
Zákon akce a reakce
Gravitační zákon
F = (G M m)/r2
Diferenciální počty: integrály a derivace

Newton, Anglie

1729

Hvězdná aberace potvrdila pohyb Země vůči stálicím ve vesmíru
Zpřesnění rychlosti světla
(s 0,5% chybou)
James Bradley, Anglie

1748

Výpočet trigonometrických funkcí (nekonečné řady)
Výpočet „Eulerova čísla“ jako funkce
Rozvoj matematiky
Leonhard Euler, Švýcarsko

1755

Mléčná dráha je jen jednou z mnoha galaxií ve vesmíru
Kant, Německo

1761

Přesný chronometr (nepřesnost jen 11 s/rok)
John Harisson, Anglie

1782

Poprava poslední „čarodějnice“ v Evropě (Anna Göldi)
Švýcarsko

1789

Coulombův zákon (určuje sílu elektrických nábojů)
Coulomb, Francie

1798

Hmotnost Země Mz = 6,1024 kg
Gravitační konstanta G = 6,7·10‒11 N·m2/kg2
Cavendish, Anglie

1838

Vzdálenost jedné z nejbližších hvězd (61 Cygni) je 1,1014 kilometrů

1842

Zákon zachování energie
Mayer, Německo

1851

Pohyb kyvadla a gyroskopu je setrvačný vůči vesmíru (nikoliv vůči Zemi)
Foucault, Francie

1865

Rovnice elektromagnetismu
Permitivita
Permeabilita
Rychlost světla je dána permitivitou a permeabilitou prostředí

Maxwell, Anglie

1899

Energie světla je dána jeho frekvencí (respektive vlnovou délkou)
E = h f
Planckova konstanta h = 6,626·10‒34 J·s
Planck, Německo

1905

Princip relativity
Rychlost světla je pro všechny pozorovatele konstantní
Dilatace času
Kontrakce délek
Dualita světla
(vlnově-částicový charakter)
Einstein, Německo

1907

Čas je čtvrtým rozměrem reálně existujícího časoprostoru
Minkowski, Polsko

1909

E = m c2
Kaufmann + Planck + Einstein, Německo

1916

Volný pád je stavem beztíže
Princip ekvivalence: Gravitační a setrvačné síly jsou nerozlišitelné
Časoprostor je zakřivený
Hmota zakřivuje časoprostor
V silnějším gravitačním poli plyne čas pomaleji
Einstein, Německo

Schwarzschildovo řešení Einsteinových rovnic
Schwarzschild, Německo

1924

Kant měl pravdu! Ve vesmíru je mnoho galaxií (nejen Mléčná dráha)
Hubble, USA

1927

Teorie Velkého třesku
Friedmann, Rusko

1929

Vesmír se rozpíná – vzdálenější galaxie se vzdalují rychleji
Hubble, USA

1933

Temná hmota
Zwicky, Švýcarsko

1967

Černé díry jsou skutečností
Hawking, Anglie

1998

Temná energie
Turner, USA

koupit knihu
Share This