koupit knihu

EUKLIDES

„Prostor je nekonečný co do rozlohy, není však donekonečna dělitelný.“

Euklides

Euklides patří zaslouženě mezi největší učence starověku. Místo i datum jeho narození (jakož i velká část jeho života) jsou poněkud nejasné, nicméně jeho dílo lze datovat cca okolo roku 300 př. n. l.

Euklides bývá označován za Platónova žáka, studoval v Athénách na Platónově akademii. Později byl Euklides povolán do nově založené Alexandrijské knihovny.

Aristoteles, Archimedes, Eratosthenes i Alexandr Veliký byli současníky Euklida, Archimedes byl údajně i jeho žákem. Euklides se věnoval především matematice a geometrii, přičemž jeho dílo lze dodnes považovat za fundamentální základy matematiky a prostorových vlastností našeho světa.

Euklidovy Základy jsou i dnes hojně užívány při studiu matematiky a patří (spolu s Biblí) mezi historicky nejpublikovanější knihy světa! Dílo sestává z 13 knih, v nichž Euklides shrnul a systematizoval dobové znalosti matematiky a geometrie – zahrnující základní geometrické definice; matematiku kruhu, trojúhelníku i víceúhelníku; teorii čísel i problematiku výpočtu povrchů a objemů těles.

S ohledem na tematiku této knihy je třeba vyzdvihnout především desítku úvodních postulátů Základů, jež říkají:

Bod je to, co nemá části.

Úsečka je délka bez šířky.

Každými dvěma body lze vést úsečku.

Tuto úsečku lze libovolně prodloužit.

Konce úsečky jsou body.

Každou úsečkou lze opsat kružnici kolem jednoho jejího konce.

Mějme přímku a bod. Tímto bodem lze vést jen jednu rovnoběžku s danou přímkou.

Všechny pravé úhly jsou si rovny.

Věci rovné jedné a téže věci jsou rovné i sobě navzájem.

Když se k rovným přidá stejné, jsou i součty stejné.

o006

Obrázek 6:
Svými „Základy“ Euklides položil základy.

Nakolik se mohou některé uvedené definice dnes zdát triviální – jsou Základy první syntetickou vědeckou prací, kde na základě úvodních jednoduchých definic bylo v následujících knihách odvozeno téměř veškeré matematické vědění starověku.

Především však Euklides definoval některé „pravdy“, které dodnes všichni používáme v geometrických a prostorových úvahách nad naším světem: Trojúhelník má vždy celkem 180°, rovnoběžky se nikdy neprotínají a v pravoúhlém trojúhelníku vždy platí Pythagorova věta.

Polohu bodu v ploše konstruujeme vždy na základě dvou vůči sobě kolmých souřadnicových os, v případě 3D prostoru pak používáme systém 3 vzájemně kolmých os. A přestože podobným konstrukcím dnes říkáme Kartézský graf (viz René Descartes, o cca 2 tisíce let později), fundamentální základ pro chápání geometrických vlastností prostoru položil pro všechny své následovníky právě Euklides.

V tomto ohledu se vžilo označení Euklidův prostor – vyjadřující svět, v němž lze veškeré dynamické jevy zapisovat formou vzájemně kolmých souřadnic (2 souřadnice pro 2D prostor, 3 souřadnice pro 3D prostor atd.)

V Euklidově prostoru se odehrává vše – mapují se světadíly či hvězdná obloha, zapisují se údaje o trajektorii vesmírných letů i GPS souřadnice dopravních letadel … Euklidův prostor popisuje svět, v němž žijeme!

koupit knihu
Share This